logo-tipco

  หน้าหลัก / หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ดาวน์โหลด         Download EN

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด         Download EN

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
ดาวน์โหลด         Download EN

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
ดาวน์โหลด         Download EN

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
ดาวน์โหลด         Download EN

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด         Download EN

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ดาวน์โหลด         Download EN

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ดาวน์โหลด        Download EN

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ดาวน์โหลด         Download EN

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
ดาวน์โหลด         Download EN

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
ดาวน์โหลด         Download EN

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
ดาวน์โหลด         Download EN

แบบฟอร์มและหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ดาวน์โหลด         Download EN

แบบฟอร์มและหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ดาวน์โหลด         Download EN

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

สรุปข้อมูลทางการเงิน จากรายงานประจำปี 2564
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

– หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

– หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

– หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

– แบบคัดกรองตนเอง เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19)
ดาวน์โหลด TH/EN     

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

สรุปข้อมูลทางการเงิน จากรายงานประจำปี 2563
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

– หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

– หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

– หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

สรุปข้อมูลทางการเงิน จากรายงานประจำปี 2562
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

– หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

– หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

– หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

สรุปข้อมูลทางการเงิน จากรายงานประจำปี 2561
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

– หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

– หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

– หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

สรุปข้อมูลทางการเงิน จากรายงานประจำปี 2560
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

– หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

– หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

– หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

สรุปข้อมูลทางการเงิน จากรายงานประจำปี 2559
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

– หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

– หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

– หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

– หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

– หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

– หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

ใบมอบฉันทะ แบบ ก-ค สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

ใบมอบฉันทะ แบบ ก-ค สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

– สรุปข้อมูลทางการเงิน (เอกสารแนบ 2)
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

– ใบมอบฉันทะ แบบ ก-ค สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

 

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้

118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 27-28 ถนนพระราม 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net

COPYRIGHT 2016 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO FOODS PCL. | SITEMAP | POLICY