logo-tipco

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
ประธานกรรมการ

พล.อ.อ. พงศธร บัวทรัพย์
รองประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ

นางอนุรัตน์ เทียมทัน
กรรมการ

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
กรรมการ

นายกฤษฐ์ เศรษฐิน
กรรมการ

นายโชคชัย  โตเจริญธนาผล
กรรมการ

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
กรรมการอิสระ

นายไพศาล พงษ์ประยูร
กรรมการอิสระ

นายสมชาย สุภัทรกุล
กรรมการอิสระ

Mr. Thammasak Jittimaporn Independent Director

นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร
กรรมการอิสระ

Mr. Leuchar Pisitthakarn

นายลือชา พิศิษฐการ
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO)

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้

118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 27-28 ถนนพระราม 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net

COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY