logo-tipco

  หน้าหลัก / หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

การจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯและบริษัทย่อย จะจ่ายเงินปันผล เมื่อมีกำไรสะสมเป็นผลบวก อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทและโครงการลงทุนในอนาคตโดยกำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิของเฉพาะกิจการ

ปี
อัตรากำไรสุทธิ/หุ้น
อัตราเงินปันผล/หุ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ
2564
1.15
0.77*
67%
2563
0.66
0.94
142%
2562
0.25
0.34
134%
2561
0.72
0.25
35%
2560
0.98
0.75
77%
2559
0.79
0.39
49%
2558
0.38
0.25
66%
2557
(0.28)
0.00
0%
2556
(0.16)
0.00
0%

*อัตราการจ่ายเงินปันผลคำนวณจากเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรของปีดังกล่าว รวมเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานครึ่งปีหลังที่ 0.58 บาทต่อหุ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้

118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 27-28 ถนนพระราม 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net

COPYRIGHT 2016 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO FOODS PCL. | SITEMAP | POLICY