logo-tipco

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงิน

รายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้

หน่วย : ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ หรือ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

2564
(รวม)

2564
(บริษัท)

2563
(รวม)

2563
(บริษัท)

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ (ต่อหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้
1.00
1.00
1.00
1.00
มูลค่าตามบัญชี

9.12

4.80
8.74
4.53
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
0.89
1.15
1.00
0.66
ผลการดำเนินงาน (บาท)
รายได้จากการขาย

2,427,550,913

295,836,756
2,500,123,559
255,066,768
รายได้รวม
2,523,977,984
914,871,808
2,575,811,322
858,701,883
กำไรขั้นต้น
592,462,395
110,976,524
435,736,037
81,413,835
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้
451,907,875
579,096,842
536,211,355
351,238,734
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
428,602,235
552,925,314
481,812,461
317,549,351
ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
1,119,600,084
524,275,467
980,510,187
498,771,349
สินทรัพย์รวม
6,438,104,720
3,329,073,549
6,487,259,025
3,317,897,440
หนี้สินหมุนเวียน
1,528,317,303
682,570,315
1,601,400,008
723,895,691
หนี้สินรวม
2,037,210,064
1,013,160,388
2,267,758,547
1,130,244,861
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
482,579,640
482,579,640
482,579,640
482,579,640
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
4,400,894,656
2,315,913,161
4,219,500,478
2,187,652,579
ส่วนของผู้ถือหุ้น
4,400,894,656
2,315,913,161
4,219,500,478
2,187,652,579
อัตราส่วนทางการเงิน (บาท)
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขาย (%)
24.4%
37.5%
17.4%
31.9%
อัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ (%)
17.9%
63.3%
20.8%
40.9%
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)
17.0%

60.4%

18.7%
37.0%
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
86.7%*
67.2%*
94.1%
142.9%
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น(%)
9.7%
23.9%
11.4%
14.5%
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (%)
8.1%
19.7%
8.7%
11.3%
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)
6.7%
16.6%
7.4%
9.6%
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)
11.7
22.0
10.5
10.9
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)
0.7
0.8
0.6
0.7
อัตราส่วนสภาพคล่องต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)
0.3
0.7
0.3
0.6
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)
0.5
0.4
0.5
0.5
*อัตราการจ่ายเงินปันผลคำนวณจากเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรของปีดังกล่าว รวมเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานครึ่งปีหลังที่ 0.58 บาทต่อหุ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้

118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 27-28 ถนนพระราม 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net

COPYRIGHT 2016 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO FOODS PCL. | SITEMAP | POLICY