logo-tipco

สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

ลักษณา ทรัพย์สาคร
ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

     ในปี 2564 ประเทศไทยและทั่วโลกยังคงเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในวงกว้างอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งผลกระทบยังคงมีต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ทำการปรับแผนการดำเนินงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งภาพรวมการดำเนินงานรายกลุ่มธุรกิจสามารถสรุปได้ดังนี้

     ธุรกิจพืช ผัก และผลไม้แปรรูป : ความต้องการสับปะรดกระป๋องและผลไม้แปรรูปอื่นๆ ทั่วโลกอาจได้รับผลกระทบจาก Covid-19 บ้าง แต่ในภาพรวมแล้วความต้องการผลิตภัณฑ์ยังคงอยู่ในระดับทรงตัว ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ปรับแผนการดำเนินธุรกิจผลไม้แปรรูปเพื่อลดผลกระทบด้านราคาและปริมาณวัตถุดิบ โดยใช้ระบบสัญญาจัดหาสับปะรดระยะยาว รวมถึงการควบคุมต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อชดเชยกับปัจจัยที่กระทบกับการผลิต เช่น ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ที่มีการปรับตัวสูงขึ้นและการขาดแคลนแรงงาน เป็นต้น ส่วนด้านการขายและการส่งออกได้รับผลกระทบจากภาวะขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ทำให้ปริมาณส่งออกน้อยกว่าแผนเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทที่ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพมากกว่าการแข่งขันด้านราคา

     ธุรกิจเครื่องดื่ม : ในปี 2564 ตลาดน้ำผลไม้และน้ำผักพร้อมดื่มในประเทศ เติบโตลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ที่ยังเป็นปัจจัยสำคัญให้ภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภคชะลอตัว ประกอบกับการแข่งขันของตลาดเครื่องดื่มในประเทศที่มีความรุนแรงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงความเป็นผู้นำอันดับ 1 ในตลาดน้ำผลไม้และน้ำผักพร้อมดื่ม 100% หรือกลุ่ม Premium จากการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ ในส่วนของน้ำแร่ธรรมชาติออรา มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 4 ของตลาดน้ำแร่ในประเทศ โดยภาพรวมตลาดน้ำแร่ของประเทศไทยปรับตัวลดลงร้อยละ 7 อย่างไรก็ตาม น้ำแร่ธรรมชาติออรามียอดขายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 จากฐานลูกค้าเดิมที่เชื่อมั่นในคุณภาพและแหล่งกำเนิดน้ำแร่ธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของออรา และการตอบรับที่ดีของผู้บริโภคต่อการทำโปรโมชั่นในลักษณะ Bundle Pack ทั้งนี้ ภาพรวมของธุรกิจเครื่องดื่มของบริษัทฯ ยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคภายใต้แบรนด์ทิปโก้และออราอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสื่อสารการตลาดในช่วงตลอดปีที่ผ่านมา

    ธุรกิจค้าปลีก : ธุรกิจค้าปลีกได้ปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ Covid-19 ด้วยการเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายในรูปแบบ Home Delivery ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ครอบคลุมมากขึ้น นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์เดิมอย่างเครื่องดื่มสมูทตี้ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค

    ธุรกิจเพื่อสุขภาพและการเกษตร : ถึงแม้สถานการณ์ Covid-19 จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท แต่กลับสร้างโอกาสและเป็นการเปิดตลาดสมุนไพรให้กับธุรกิจเพื่อสุขภาพและการเกษตร ด้วยผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรแคปซูลสกัด ตราทิปโก้ สำหรับผู้ติดเชื้อ Covid-19 และ ขมิ้นชันบ้านตาขุน ตรา ทิปโก้ ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกาย จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันกระแสความต้องการและได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อแบรนด์ทิปโก้ ดังนี้   

  –  บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ได้รับรางวัล No. 1 Brand Thailand ประจำปี 2020-2021 แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ในใจผู้บริโภค ในหมวด น้ำผลไม้ 100% (Fruit Juice 100%)
  –  บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด รับรางวัล Superbrands 2021 หรือสุดยอดแบรนด์ประจำปี 2564 จาก Superbrands Thailand จำนวน 2 รางวัล ซึ่งมอบให้กับแบรนด์น้ำผลไม้ทิปโก้ และแบรนด์น้ำแร่ออรา

  –  บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด รับรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2020 หรือรางวัลสุดยอดแบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในประเทศไทย ในประเภทเครื่องดื่มน้ำผลไม้

     นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) รวมถึงการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหลักประจำใจของกลุ่มบริษัทฯ ตามนโยบายที่ว่า “ทิปโก้พัฒนาธุรกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อมและสังคม”

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ดิฉันขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจทุกภาคส่วนที่ได้ให้การสนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นในกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมทั้งผู้บริหาร พนักงานทุกท่านสำหรับความทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างหนักท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจและโรคระบาดที่สร้างความท้าทายตลอดปีที่ผ่านมา

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้

118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 27-28 ถนนพระราม 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net

COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY