logo-tipco

สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

ลักษณา ทรัพย์สาคร
ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

         ปี 2565 นับเป็นปีที่ 3 ที่เศรษฐกิจไทยและทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) การดำเนินธุรกิจและการดำรงชีวิตของผู้คนสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งปีแรกภาพรวมการส่งออกยังคงได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนสายเรือและค่าระวางเรือที่อยู่ในอัตราที่สูงมาก อันเนื่องมาจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในหลายประเทศที่ยังคงมีความเสี่ยงการติดเชื้อค่อนข้างสูง ประกอบกับภาวะความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อต่อเนื่อง และสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยโดยเฉพาะโซนทวีปยุโรป ส่งผลต่อปริมาณและต้นทุนสินค้าโดยเฉพาะสินค้าการเกษตร ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เป็นต้น

         บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อสอดรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมกว่า 2,895 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีผลกระทบทางด้านต้นทุนการผลิตดังที่กล่าวมาข้างต้น รวมถึงการเพิ่มโครงสร้างทีมงานขายส่งผลให้ปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 280 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมาจาก 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่

  1. ธุรกิจเครื่องดื่ม ในปี 2565 บริษัทฯ มียอดขายเติบโตร้อยละ 8 โดยเฉพาะตลาดส่งออกและฟู๊ดเซอร์วิส ที่เริ่มกลับมาเติบโตสอดคล้องกับการเดินทางท่องเที่ยว
             ภาพรวมตลาดน้ำผักและน้ำผลไม้พร้อมดื่มในประเทศไทย เติบโตร้อยละ 7 จากปีที่ผ่านมา และบริษัทฯ ยังครองความเป็นแบรนด์น้ำผลไม้ยอดนิยมอันดับ 1 ไว้ได้ จากการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยปีที่ผ่านมามีการออกสินค้าทิปโก้ อิซซี่ และ ทิปโก้ โซซ่า เครื่องดื่มสปาร์คกลิ้ง และทิปโก้ ซี ดับเบิ้ลพลัส เครื่องดื่มน้ำผลไม้รวม 25% ผสมวิตามิน A C E เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
             ภาพรวมตลาดน้ำแร่ธรรมชาติเติบโตร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยออรามีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 4 ที่ร้อยละ 15 ทั้งนี้เทรนด์การใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภคยังเป็นเทรนด์หลัก ส่งเสริมให้น้ำแร่ธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่สำคัญต่อร่างกาย เป็นเครื่องดื่มที่นิยมในการดื่มของผู้บริโภค ทำให้คาดว่าในปี 2566 แนวโน้มตลาดน้ำแร่จะมีอัตราการเติบโตที่ดีขึ้น

  2. ธุรกิจผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก และผลไม้ ในปี 2565 บริษัทฯ มียอดขายเติบโตร้อยละ 40 โดยเฉพาะยอดขายผลไม้แปรรูปในตลาดอเมริกาและญี่ปุ่น ถึงแม้ภาพรวมยอดขายครึ่งปีแรกจะเกิดปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ และยอดขายผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปไปยังยุโรปจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน
              โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นควบคุมคุณภาพ บริหารจัดการวัตถุดิบให้มีเพียงพออย่างต่อเนื่องควบคู่กับการบริหารต้นทุนการผลิต ทั้งการปรับปรุงฟาร์มสับปะรดเพื่อให้ได้ผลิตต่อเพิ่มขึ้น และการทำโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปลูกสับปะรดของชาวไร่เพื่อสร้างความยั่งยืน โดยจัดทำโครงการประกันรายได้ต่อไรให้กับสมาชิกโครงการประกันราคาต่อกิโลกรัม และโครงการประกันตลาดให้กับชาวไร่ เป็นต้น
              นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพร ทั้งผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรแคปซูลสกัด ตราทิปโก้ และผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันบ้านตาขุน ตราทิปโก้ เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาสำหรับผู้ติดเชื้อ หรือช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกาย ยังคงได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี

         

          ทั้งนี้ในปี 2566 ยังคงเป็นปีที่ท้าทายสำหรับกลุ่มบริษัททิปโก้ฟูดส์เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่มีทิศทางชะลอตัว กลุ่มบริษัททิปโก้ฟูดส์ จะยังคงมุ่งพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพ การบริหารจัดการต้นทุนสินค้าและการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อนำไปสู่โอกาสทางธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “ทิปโก้พัฒนาธุรกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อมและสังคม”

         ในนามของคณะกรรมการบริษัท ดิฉันขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มบริษัททิปโก้เป็นอย่างดีเสมอมา รวมถึงผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่มาโดยตลอด

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้

118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 27-28 ถนนพระราม 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net

COPYRIGHT 2016 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO FOODS PCL. | SITEMAP | POLICY