logo-tipco

สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์
ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

         ปี 2566 ที่ผ่านมา หลังจากผ่านช่วงที่ทั่วโลกและประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ในปีก่อนหน้า การดำเนินธุรกิจและการดำรงชีวิตของผู้คนสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาระดับโลก เช่น สงคราม รัสเซีย-ยูเครน และในตะวันออกกลาง ที่ยืดเยื้อต่อเนื่อง ก็ยังส่งผลกระทบต่อการขนส่งและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของโลก และรวมถึงสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นต่อเนื่องทุกปี ส่งผลต่อผลผลิตและต้นทุนสินค้า โดยเฉพาะสินค้าการเกษตร ได้รับผลกระทบ

         บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้พยายามปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อสอดรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัท มีรายได้สุทธิจากการขายรวมกว่า 2,588 ล้านบาท แต่ยังคงมีการหดตัวจากปีก่อน 10% สาเหตุหลักมาจาก ผลกระทบทางด้านต้นทุนสินค้าและต้นทุนการขนส่ง ตามที่กล่าวข้างต้น โดยแจกแจงในกลุ่ม 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่

  1. ธุรกิจเครื่องดื่ม ในปี 2566 บริษัทฯ มีการเติบโต ประมาณ ร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยภาพรวมตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มกลุ่มพรีเมียม ซึ่งเป็นพื้นที่หลักของทิปโก้ ข้อมูลตลาดในประเทศเติบโตร้อยละ 4 จากปีที่ผ่านมา โดยแบรนด์ทิปโก้ ยังคง ครองส่วนแบ่งการตลาดที่ ร้อยละ 29 โดยยังคงได้รับการยอมรับ ทั้งในแง่ชื่อเสียงแบรนด์ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยในปีที่ผ่านมา ได้มีการออกสินค้า อาทิ เช่น ทิปโก้ เนเจอร์อัพ ทิปโก้ ชิววี่ เป็นต้นและในส่วนตลาดน้ำแร่ ภาพรวมตลาด โตร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยออรา มีส่วนแบ่งตลาด ที่ 16% โดยในปีที่ผ่านมามีการแข่งขันอย่างดุเดือด ทั้งในแง่ ผู้เล่นน้องใหม่อย่าง 6ty Degrees และการทุ่มงบการตลาดใช้ Presenter เบอร์ต้น ๆ อย่าง แบรนด์ เพอรร่า อย่างไรก็ตาม เทรนด์การใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภคยังคงเห็นได้ชัด และโตต่อเนื่อง ส่งผลให้ตลาดน้ำแร่ธรรมชาติ ยังคงเป็นที่นิยมและเห็นโอกาสในการเติบโตต่อไปได้อีก
  2. ธุรกิจผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก และผลไม้ ในปี พ.ศ. 2566 บริษัทฯ มียอดขายลดลงเกือบร้อยละ 50 โดยเฉพาะยอดขายสับปะรดกระป๋องในตลาดหลัก เช่น อเมริกาและยุโรป ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากสภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยที่เป็นผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน รวมทั้งในปีนี้ประสบภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตสับปะรดขาดแคลน ปริมาณน้อยกว่าที่คาดการณ์ ส่งผลให้ราคาซื้อสับปะรดสูงกว่าที่คาดการณ์อีกด้วยด้วย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้พยายามปรับตัวและแก้ไขปัญหาโดยปรับเปลี่ยนการผลิตโดยเพิ่มสัดส่วนการผลิตของน้ำสับปะรดเข้มข้นมากขึ้นเนื่องจากยังมีความต้องการจากตลาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนำเสนอสินค้าผลไม้แปรรูปอื่นๆ เช่น มะม่วงอบแห้งให้กับกลุ่มลูกค้าใหม่ เช่น กลุ่มสายการบิน

 

         โดยบริษัท มุ่งเน้นควบคุมคุณภาพ บริหารจัดการวัตถุดิบให้มีเพียงพออย่างต่อเนื่องควบคู่กับการบริหารต้นทุนการผลิต ทั้งการปรับปรุงฟาร์มสับปะรด เพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น และการทำโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปลูกสับปะรดของชาวไร่เพื่อสร้างความยั่งยืน โดยจัดทำโครงการประกันรายได้ต่อไร่ให้กับสมาชิก โครงการประกันราคาต่อกิโลกรัม และโครงการประกันตลาดให้กับชาวไร่ เป็นต้น

          ทั้งนี้ ในส่วนของธุรกิจผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพร มีอัตราลดลงจากปีก่อน ประมาณร้อยละ 20 ผลสืบเนื่องมาจาก การชะลอตัวของตลาด หลังโควิดที่เคยเติบโตมากกว่าค่าเฉลี่ย อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากสมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์จากการคัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งปลูกอย่างประณีตร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร จนได้สมุนไพรที่ดีที่สุดและปลอดภัยจากสารปนเปื้อน ผ่านกรรมวิธีการแปรรูปและเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบสารสกัดซึ่งมีคุณค่าและสารสำคัญสูง ให้แก่บริษัทยาและอาหารเสริมชั้นนำที่ตลาดกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามกระแสรักและดูแลสุขภาพ ทางบริษัทมีความมั่นใจในการทำตลาดกลับมาได้อีกครั้ง ในปีถัดไป

          ในปี 2567 ด้วยเป้าหมายในการเติบโตอย่างยั่งยืน เรามีการปรับกลยุทธ์ แผนงาน โครงสร้างธุรกิจ ปรับแผนยุทธศาสตร์กลุ่ม Core และ Non-Core การพัฒนาศักยภาพทั้งในส่วนระบบและบุคคลากร รวมไปถึงการมุ่งพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพ การดูแลสุขภาวะองค์รวม การบริหารจัดการต้นทุนสินค้าและการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในทุกกิจกรรมของบริษัท และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อนำไปสู่โอกาสทางธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “ทิปโก้พัฒนาธุรกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อมและสังคม”

          ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มบริษัททิปโก้เป็นอย่างดีเสมอมา รวมถึงผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่มาโดยตลอด

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้

118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 27-28 ถนนพระราม 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net

COPYRIGHT 2016 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO FOODS PCL. | SITEMAP | POLICY